Polityka prywatności

www.szanowanydom.pl

Polityka prywatności

1. Informacje ogólne.

1. Operatorem Serwisu szanowanydom.pl jest Szanowany Dom Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 5A, 55-093 Kiełczów.

2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji o Użytkownikach i ich zachowaniach,
z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

3. Niniejsza Polityka jest dokumentem informacyjnym i nie zastępuje polityki bezpieczeństwa, prowadzonej przez Operatora Serwisu zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

2. Przetwarzanie danych osobowych.

1. Administratorem danych osobowych jest Szanowany Dom sp. z o.o., ul. Ogrodowa 5A, 55-093 Kiełczów. Z Administratorem można kontaktować się za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem: pierwszy@szanowanydom.pl lub listownie pod adresem wskazanym powyżej.

2. Administrator zbiera, przetwarza i wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:

1. obsługa zgłoszenia lub kontaktu handlowego – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych identyfikacyjnych do zawarcia i wykonywania umowy (art. 5 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO);

2. dostarczanie informacji handlowych i działania marketingowe – podstawą prawną przetwarzania jest odrębna zgoda wyrażona przed przystąpieniem do przesyłania informacji (art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO);

3. obsługa i pomoc dla Użytkowników – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie
                    uzasadniony interes administratora, polegający na zapewnieniu sprawnego
                    funkcjonowania Serwisu oraz optymalizacji usług w sposób przystępny dla Użytkowników
                    (art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO).

3. Administrator może także przetwarzać dane osobowe w celu realizacji obowiązku prawnego, m.in. w celu wypełniania zobowiązań podatkowych i rachunkowych.

4. Dane podawane w związku z nawiązywaniem kontaktu drogą telefoniczną lub za pośrednictwem poczty e-mail będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO, wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytania i przekazania informacji handlowych osobie nawiązującej kontakt. Dane zebrane w związku
z nawiązaniem kontaktu zostaną niezwłocznie usunięte po jego zakończeniu.  

5. Administrator przetwarza i przechowuje dane osobowe przez okres niezbędny do wykonywania umowy lub korzystania z usługi, po czym dane podlegające archiwizacji przechowywane będą przez okres właściwy do przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa. Po upływie wskazanych okresów, dane osobowe zostaną usunięte lub ich przetwarzanie zostanie ograniczone.

6. Dane osobowe mogą być ujawnione upoważnionym pracownikom lub współpracownikom Administratora oraz podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Administratora, m.in. dostawcom usług IT, przy czym podmioty takie przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem
i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Ponadto, dane osobowe mogą być ujawnione osobom trzecim lub organom administracji publicznej, jeżeli wymagają tego przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

7. Użytkownik ma prawo dostępu, żądania sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Z uprawnień tych można korzystać w następujących sytuacjach:

1. w odniesieniu do żądania sprostowania danych: gdy dane te są nieprawidłowe lub
                    niekompletne;

2.  w odniesieniu do żądania usunięcia danych: gdy dane nie będą już niezbędne do celów, dla
                    których zostały pozyskane; gdy cofnięta zostanie zgodna na przetwarzanie danych; gdy  
                    zgłoszony zostanie sprzeciw wobec przetwarzania danych; gdy dane będą przetwarzane
                    niezgodnie z prawem; gdy dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku
                    wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług
                    drogą elektroniczną oferowanych dziecku;

3.  w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: gdy dane są nieprawidłowe –
                    można żądać ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający sprawdzenie
                    prawidłowości tych danych; gdy dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, gdy dane
                    nie będą już potrzebne, ale mogą być potrzebne osobie której dotyczą do obrony lub
                    dochodzenia roszczeń; lub w przypadku sprzeciwu wobec przetwarzania danych – do czasu
                   ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne
                   wobec podstawy sprzeciwu;

4.  w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: gdy przetwarzanie danych odbywa się na
                    podstawie zgody lub umowy zawartej z osobą której dotyczą oraz gdy przetwarzanie to
                    odbywa się w sposób zautomatyzowany, osoba ta ma prawo otrzymać dane jej dotyczące
                    w powszechnie nadającym się do odczytu formacie oraz ma prawo przesłać te dane innemu
                    administratorowi.

8. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przysługuje, gdy:

1. przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego
                    interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną      
                    sytuację, w jakiej znajduje się osoba, której dane dotyczą;

2. dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są
                    profilowane dla tego celu.

9 Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową lub świadczonymi na jej podstawie usługami jest dobrowolne, jednakże bez podania danych osobowych, nie jest możliwe zawarcie umowy lub świadczenie usług.

10. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w każdym czasie.

11. Dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

12. W razie stwierdzenia, że przetwarzanie danych następuje w sposób sprzeczny z przepisami o ochronie danych osobowych, Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

3. Informacja o plikach cookies.

1. Serwis korzysta z plików cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki tego rodzaju zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej,
z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Serwisu.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu
    korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika Serwisu oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w  sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są
w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są
w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych podmiotów, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics

4. Logi serwera.

1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

1. czas nadejścia zapytania,

2. czas wysłania odpowiedzi,

3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku
                  gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

6. informacje o przeglądarce użytkownika,

7. Informacje o adresie IP.

3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

Wersja obowiązująca Polityki prywatności z dnia 25 maja 2018 r.